បន្ទាប់ពីលក់

After sale

សូមស្វាគមន៍ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយយើងសេវាកម្មយើង៖

1. ដំណោះស្រាយល្អបំផុតសម្រាប់ផលិតកម្មរបស់អ្នក។

2. ផ្នែកខ្លះមិនអាចជួបគំនូរ, ថតឡើងវិញ។

3. ការដឹកជញ្ជូនលឿនសម្រាប់ការបញ្ជាទិញបន្ទាន់របស់អ្នក។

ផ្នែកដែលយើងមិនអាចធ្វើបានហើយអតិថិជនបានទូទាត់សងការទូទាត់សងវិញ។